લોગીન જિલ્‍લો તાલુકા ગામ
ડેટા એન્ટ્રી કચેરી
બોર્ડ વ્યુ કેસનો પ્રકાર
કેસ સમરી કેસ નંબર  દા.ત. 123 કે 1245
શાખા / ટેબલ વર્ષ  દા.ત. 0પ કે 0પ-06
સુનાવણીની તારીખ    દા.ત. 15/03/2008
ગુજરાતી ફોંટ હુકમની તારીખ
ગામ / તાલુકા વિષય  વિષયમાંનો કોઇ પણ શબ્દ અહી લખી શકાય.
કી-બોર્ડ વિગત  કેસની કોઇ પણ વિગત દા.ત. સર્વે નંબર કે ગામ
SSRD ORDER અરજદાર  અરજદાર કે તેના વકિલના નામ અટક કે તેનો ભાગ
ક્લોઝ સામાવાળા  સામાવાળા કે તેના વકિલના નામ અટક કે તેનો ભાગ
કેસ સર્ચ
                                     ઉપર લીસ્‍ટમાંથી કેસ પસંદ કરી કેસની વિગતો કે હુકમ જોવા માટે બાજુનું બટન ક્લીક કરો કેસની ડીટેલ  કેસનો હુકમ
Digital India
Best viewed with 1024 by 768 Screen ResolutionTotal Visitors are 138274 Since 14-Jul-08
This application is designed and developed by National Informatics CentreCurrent live users are 3
ગ્રામ પંચાયત દોલતપરા, જુનાગઢ (0,0,0,0)